İlaçlar

Romatizma tedavisinde kullanılan ilaçlar

-Metotreksat

-Salazopirin

-Kolşisin

-Klorakin

-Azatiyoprin

-Siklofosfamid

-Siklosporin

-Steroid olmayan anti-inflamatuar ilaçlar

-İntravenöz İmmunglobulin (İVİG)

-Anti-TNF ilaçlar (İnfliksimab, Etanercept, Adalimumab)

-Ritüksimab

-İnterferon-alfa